Signalen

 • Kleuterleeftijd gr 1 en 2
 • Groep 3
 • Groep 4

Kleuterleeftijd:
Op de kleuterleeftijd (groep 1 en 2) is dyslexie nog niet vaast te stellen. Wel kunnen er een aantal signalen zijn die aanleiding geven om het kind extra in de gaten te houden. Bijvoorbeeld wanneer het kind:

 • een algemeen zwak taalniveau heeft
 • slecht versjes kan onthouden en slecht kan rijmen
 • moeite heeft met het aanleren van willekeurige afspraken, zoals de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ en de namen van kleuren
 • moeite heeft met het onthouden van de namen van personen
 • moeite heeft met het aanleren van de letters (groep 2)

Niet alle kinderen met deze problemen ontwikkelen echter dyslexie. Een vertraagde spraak- taalontwikkeling en dyslexie in de familie heeft wel een zekere voorspellende waarde, waarbij de combinatie jongens met dyslexie/ taalproblemen vaker voorkomt dan de combinatie met meisjes. Kinderen met een vermoeden van dyslexie maken dezelfde fouten als andere kinderen, maar ze maken de fouten vaker en het duurt langer voordat ze de juiste manier onder de knie hebben.

Signalen voor dyslexie in groep 3 kunnen zijn:

 • moeite om de letters te benoemen en te schrijven
 • moeite om woorden te hakken (s-t-oe-l) en te plakken (stoel)
 • lang spellend lezen of vroeg radend lezen
 • moeite met aandacht voor verbale informatie
 • moeite om het verschil te horen tussen klanken als m en n, t en k, ba en da, met ritme, klemtoon en de betekenis van woorden
 • moeite om verschil te zien tussen bijvoorbeeld p en q, b en d, en met volgorde in woorden (zodat omkeringen en weglatingen het gevolg zijn)
 • moeite met het inprenten van reeksen (bijv. tafels), met het onthouden van woordcombinaties, uitdrukkingen en gezegdes

Signalen voor dyslexie in groep 4 kunnen zijn:

 • een hekel aan hardop lezen
 • lang spellend lezen
 • veel radend lezen
 • vaak struikelen bij het lezen
 • vaak een woord overslaan
 • delen van woorden weglaten
 • woorden die hetzelfde klinken door elkaar halen
 • een groeiend verschil tussen het leesvermogen en het vermogen een verhaal te begrijpen

Bij het Steunpunt Dyslexie van oudervereniging Balans www.steunpuntdyslexie.nl en Masterplan Dyslexie http://www.masterplandyslexie.nl  is veel actuele informatie te vinden over dyslexie.

In de praktijk wordt door een gespecialiseerde logopedist hulp geboden aan kinderen met lees- en spellingsproblemen. Ook kinderen die taalontwikkelingsproblemen of problemen in de klankverwerving (uitspraakfouten) kunnen bij mij terecht. Elk kind krijgt eerst een diepgaand spraaktaalonderzoek om de behandeling op maat te kunnen geven.

Bij kinderen in de kleuterleeftijd zal aandacht worden gegeven aan de woordenschat, de vaardigheden op fonologisch gebied (rijmen klanken onderscheiden in een woord) en de klank/tekenkoppeling (speels aanleren van letters  op verschillende manieren). Zoveel mogelijk wordt uit gegaan van de eigen beleving en emotie van het kind, omdat daardoor de automatisering beter ondersteund wordt.
Bij kinderen van groep 3 wordt in de behandeling aandacht besteed aan letterkennis. Kent het kind alle aangeboden letters goed en automatisch? Kan het kind de te lezen woorden klank voor klank ontcijferen of leest het kind radend? De letters worden aangeleerd in een schema met kleuren, zodat het kind meer houvast heeft. er wordt aangesloten op de methode van school om verwarring te voorkomen. De woorden die geoefend gaan worden komen uit de methode van school.

Tevens kan aandacht besteed worden aan begrijpend lezen, leesmotivatie en advies ten aanzien van hulpmiddelen voor lezen en spellen.

Algemene behandeldoelen
Voor elk kind dat bij mij komt voor lees- en spellingstherapie zullen behandeldoelen opgesteld kunnen worden. Bij het ene kind zal een doel sneller behaald worden dan bij het andere.

 • Verbeteren van de letterkennis
 • Verbeteren van de leeshandeling (hakken en plakken)
 • Verbeteren van de directe woordherkenning
 • Verbeteren van de leesstrategieën
 • Vergroten van de leeswoordenschat
 • Verbeteren van het tekstbegrip
 • Verbetering van de spelling van woorden
 • Vergroten van het plezier in lezen en van het zelfvertrouwen

Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en lid van dyslexiekring Zwolle