Wanneer iemand moeite heeft met lezen en/of spellen.
Iemand kan traag lezen, of lezen met veel fouten, of een combinatie van beide is mogelijk. Soms is het lezen redelijk goed, maar zijn er vooral problemen met de spelling.
Kinderen met dyslexie laten al vroeg zien dat zij moeite hebben het tempo van het leren lezen en spellen in de groep te volgen. Vaak doen zij extra hun best. In groep 3 kan duidelijk worden dan een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar voor die tijd, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hier op wijzen.
Soms vallen de lees- en spellingsproblemen eerst nog niet op, maar komt dit in de brugklas pas aan het licht bij problemen met het leren van de vreemde talen. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun eigen kind leesproblemen heeft.

Oorzaak
Mensen met dyslexie hebben over het algemeen een in aanleg zwak taalgevoel. Zij hebben met name moeite met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn). Ook een probleem met het automatiseren van willekeurige associaties (kleuren, dagen van de week) speelt een grote rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in het niet snel en goed vinden van de juiste letter bij een klank. Of het fout toepassen van een spellingsregel als je niet bewust nadenkt.
Het is bekend dat dyslexie erfelijk bepaald is. Als een van de ouders dyslexie heeft is de kans op een kind met dyslexie 50%.

Gevolg
De intelligentie kan verkeerd worden ingeschat. Wanneer dyslexie niet ontdekt en/of erkend wordt en wanneer geen hulp geboden wordt, kunnen emotionele problemen en een sociaal isolement ontstaan. Doordag het lezen moeilijk is en vaak traag verloopt, kunnen er op school, ondanks de intelligentie, problemen ontstaan met leren. Veel tekst en schriftelijke opdrachten vragen extra inspanning van het kind.
Slecht lezen is een beperking bij het volgen van een studie; dyslexie kan dus gevolgen hebben voor de uiteindelijke beroepskeuze.
Door dyslexie vroeg te signaleren en met adequate hulp kan de uitingsvorm van dyslexie beperkt zijn.

Logopedie
De logopedist is vaak als een van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroeg risicofactoren signaleren. Soms zijn die al aantoonbaar voordat het kind naar school gaat. Er kan dan tijdig hulp geboden worden.

Daarnaast geeft de (gespecialiseerde) logopedist training om de belangrijkste vaardigheden voor het lezen en spellen te ondersteunen, zoals het combineren van het luisteren naar een klank, de mondbeweging goed voelen en de letter zien die erbij hoort. Dit is het meest effectief als het wordt gekoppeld aan daadwerkelijk lezen en spellen. Voor een doorgaande lijn in de behandeling wordt informatie overgedragen aan ouders en school.
De behandeling richt zich op het ervaren van succes door het kind. Op die manier worden emotionele problemen voorkomen.

Om kinderen met een zwak taalgevoel te behoeden voor achterstanden op school, moeten zij zo vroeg mogelijk logopedisch worden begeleid.

Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en sinds 2011 lid van dyslexiekring Zwolle-Meppel.

Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben gerichte instructie nodig voor een succesvolle start van het lees- en spellingsonderwijs in groep 3. De logopedist kan al in groep 2 aan de slag gaan met beginnende geletterdheid en voorschotbenadering. Ik vind het belangrijk om de ouders hier actief bij te betrekken.

Bron: NVLF