Wat zijn de kosten?

Een behandeling duurt een uur en kost € 72,50. U hebt geen verwijzing nodig van een arts of specialist. Afhankelijk van uw verzekering komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding. U kunt de vergoeding van de verschillende Zorgverzekeraars bekijken op de site www.haptotherapeuten-vvh.nl. Soms zijn werkgevers bereid bij te dragen in de kosten als het werk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan of in stand houden van de klachten.

Ik ben geregistreerd GZ-haptotherapeut bij de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) in Amsterdam.

Registratienummer 391A     Kamer van Koophandel 08195585

AGB praktijk 9009914         AGB zorgverlener 90030960

Betalingsvoorwaarden

1.
De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2.
Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/ zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

3.
Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na de betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4.
Alle buitengerechtelijkekosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75 euro excl. btw.